Stress på jobbet: Har det verkligen någon koppling till kronisk ryggsmärta?

Ryggsmärta är en vanlig åkomma som drabbar många arbetande vuxna, men vad är egentligen orsaken? En nyligen genomförd studie, ”Occupational psychosocial exposures and chronic low-back pain: a systematic review and meta-analysis”, syftar till att undersöka sambandet mellan psykosociala exponeringar på arbetsplatsen och kronisk ländryggssmärta. Genom att analysera befintlig forskning, ville forskarna få en klarare bild av hur faktorer som stress, psykisk arbetsbelastning och arbetstillfredsställelse påverkar risken för kronisk ländryggssmärta.

 

Metod och målgrupp

Studien fokuserade på vuxna i arbetsför ålder och inkluderade endast kohort- och fall-kontrollstudier. En omfattande litteratursökning genomfördes i sex databaser, och forskningsprotokollet registrerades i PROSPERO. Genom en systematisk översikt och meta-analys enligt PECOS-strukturen, analyserades psykosociala arbetsmiljöfaktorer och deras koppling till kronisk ländryggssmärta, definierad som smärta som varat i minst tre månader.

 

Nyckelresultat från forskningen

Studien granskade 20 artiklar och identifierade sex olika psykosociala faktorer: arbetskontroll, arbetskrav, arbetsbelastning, stöd, stress och arbetstillfredsställelse. Trots den omfattande granskningen fann forskarna inget samband mellan dessa faktorer och kronisk ländryggssmärta. Odds ratio varierade mellan 0,8 och 1,1, och bevisnivån bedömdes som mycket låg enligt GRADE-systemet. Endast en av de inkluderade studierna bedömdes ha låg risk för bias.

 

Vad resultaten betyder

Även om forskarna inte fann något tydligt samband mellan psykosociala arbetsmiljöfaktorer och kronisk ländryggssmärta, betonar de att bevisnivån var mycket låg. Detta innebär att det fortfarande finns behov av högkvalitativa studier för att kunna dra mer definitiva slutsatser. Psykosociala faktorer kan ändå spela en roll som medlare eller modifierare av sambandet mellan mekaniska exponeringar och kronisk ländryggssmärta, och kan också ha prognostiskt värde för smärtans varaktighet.

Vi möter trots allt individer varje vecka som har ont, och det är alltid både fysiska och psykosociala faktorer involverade. Utifrån resultaten av denna studie kan vi dra slutsatsen att det verkar bäst att starta med att förändra den fysiska arbetsmiljön, för att sedan fortsätta med den psykosociala.