Ökad kondition = Förbättrad hälsa + minskad sjukskrivning

I dagens snabba värld är dom anställdas hälsa viktigare än någonsin. En nyligen genomförd studie belyser en ofta förbisedd aspekt av arbetsplatsens hälsa: rollen som kondition spelar för att minska sjukfrånvaron.

Forskning på svenska arbetstagare har visat att höga nivåer av kondition kan minska antalet sjukdagar, särskilt i fysiskt krävande yrken. Denna kunskap är särskilt relevant för roller som innebär tunga lyft, långvarigt stående och repetitiva rörelser, vilka är kända för att bidra till både besvär och skador på muskler och minskad hälsa överlag.

 

Konsekvenser för arbetsgivare och anställda

För arbetsgivare betonar denna forskning vikten av att främja fysisk hälsa på arbetsplatsen. Att investera i anställdas hälsa genom till exempel möjlighet till aktivitet under arbetstid, gymmedlemskap eller hälsoinitiativ kan betala sig i form av minskad sjukfrånvaro och därmed lägre sjukvårdskostnader och ökad produktivitet.

Anställda, å andra sidan, har inte bara färre sjukdagar att vinna på utan även förbättrad hälsa och välbefinnande. Att delta i regelbunden fysisk aktivitet med syfte att öka konditionen kan hjälpa arbetstagare att hantera de fysiska kraven från deras jobb mer effektivt, vilket minskar risken för skador och sjukdomar. Det gör även att den enskilde anställde kan vara mer aktiv på fritiden vilket i sin tur förbättrar hälsa och återhämtning.

 

Konkreta åtgärdsförslag

Studien belyser alltså vikten av att förbättra konditionen, det skulle kunna göras på en rad olika sätt. Bland annat:

Inför program för motion på arbetsplatsen: Uppmuntra deltagande i fysiska aktiviteter som förbättrar konditionen, till exempel träning, promenadmöten eller initiativ för att cykla till jobbet. Bostadsbolaget Mimer som vi arbetar med har redan infört detta med positiva resultat.

Erbjud utbildning om hälsa och träning: Tillhandahåll resurser och workshops om fördelarna med fysisk aktivitet, inklusive hur man på ett säkert sätt kan öka kondition. Vi vet att bristande kunskap ibland är en bromskloss för att sätta igång. Många tror att jag behöver spinga varje dag för att öka konditionen, men det är själva verket mycket mindre arbete som krävs.

Anpassa arbetsmiljön: För fysiskt krävande jobb bör ni överväg ergonomiska förbättringar och jobbrotation för att minimera hälsorisker. Variation i arbetet är bra för att undvika överbelastningar som kan göra att jag i slutändan inte kan träna och motionera.

Stödja en holistiskt syn på hälsa: Erkänn den roll som mental hälsa spelar och erbjuda stödtjänster, med förståelse för att förbättringar av kondition inte kan ta itu med alla orsaker till sjukfrånvaro.

 

Slutsats

Denna studie understryker den kritiska roll som kondition spelar för att upprätthålla en hälsosam och produktiv arbetskraft. Genom att prioritera att öka konditionen kan vi skapa en väg mot en hälsosammare, mer produktiv arbetsmiljö för alla.