Förstå och lätta på ryggont bland kontorsarbetare

Förstå och lätta på ryggont bland kontorsarbetare

Ländryggssmärta är ett utbrett problem bland kontorsarbetare och kan leda till långvarig sjukskrivning och minskad arbetsproduktivitet. Här försöker vi utifrån en omfattande studie utforskar förekomsten och riskfaktorer för ländryggssmärta i stillasittande kontorsmiljöer och ger insikter som kan förbättra arbetsplatsens ergonomi och de anställdas välmående.

.

Den globala påverkan av ländryggssmärta

Ländryggssmärta är ett globalt bekymmer som påverkar cirka 85% av världens befolkning någon gång i livet. Detta vanliga muskuloskeletala problem är särskilt vanligt bland personer som tillbringar långa timmar sittande vid skrivbord. Kronisk ländryggssmärta kan leda till betydande funktionshinder och göra även de enklaste uppgifterna svåra.

.

Ländryggssmärta: En ledande orsak till sjukfrånvaro

Ländryggssmärta är en ledande orsak till sjukfrånvaro från arbetsplatsen och kontorsarbetare, som ofta tillbringar långa perioder i statiska positioner, är särskilt mottagliga för ländryggsrelaterade skador. Faktorer som statiskt arbete, repetitiva uppgifter, arbetsrelaterad stress och utökade arbetstider kan bidra till utvecklingen av ländryggssmärta.

.

Identifiera riskfaktorer: Studien

För att bättre förstå förekomsten och riskfaktorerna för ländryggssmärta bland stillasittande kontorsarbetare genomfördes 2017 en omfattande enkätundersökning med 120 deltagare. Studien riktade sig mot olika kontorsmiljöer, inklusive skolor, högskolor, banker där anställda arbetade mer än 6 timmar om dagen eller 30 timmar i veckan.

.

Huvudfynd

Studien identifierade ett antal faktorer som var starkare kopplat till ländryggssmärta hos kontorsarbetare. Dessa var:

.

Könskillnader

Studien visade att 62% av männen och 80% av kvinnorna rapporterade att de upplevde ländryggssmärta. Intressant nog klassificerades 47% av männen som överviktiga, medan 43% av kvinnorna ansågs vara överviktiga.

.

Arbetslivserfarenhet

Längre yrkeserfarenhet korrelerade med en högre risk att uppleva ländryggssmärta. Bland männen rapporterade 53% av dem med över 14 års erfarenhet smärta, medan kvinnor med 11-13 års erfarenhet hade den högsta förekomsten på 40%.

Vi kan spekulera i att ju fler år i ”stillasittande position” du har med dig, ju större är risken att du efter tid utvecklar problem. Vi tror även att minskad fysisk aktivitet med åren gör dig svagare vilket ökar risken för att få ont. Det är även något vi ser under våra utbildningar där yngre som precis kommit in i arbetslivet uppvisar mindre tendens till att ha ont.

.

Arbetstid

Antalet arbetstimmar per dag spelade också en roll. För båda könen rapporterade de som arbetade längre timmar (10+ timmar per dag) att de hade mer frekvent ländryggssmärta.

.

Övervikt

Övervikt identifierades som en betydande riskfaktor, med 83% av deltagarna som klassificerades som överviktiga eller fetma. Fetma har kopplats till ökad ländryggssmärta på grund av den extra belastning som den medför på ryggraden.

.

Personliga vanor

Rökning och alkoholkonsumtion analyserades, men deras koppling till ländryggssmärta visade sig vara svag.

.

Stress

Stress framstod som en signifikant riskfaktor. Hela 82% av deltagarna rapporterade jobbrelaterad stress, vilket har visat sig öka muskelspänningen och bidra till muskuloskeletala problem.

Under våra ergonomiutbildningar på kontor har vi sett att stressen har klättrat upp till ohotad förstaplats bland det som företagen upplever som störst problem.

.

Slutsats: Förstå och åtgärda riskfaktorer

Denna studie belyser den komplexa naturen av ländryggssmärta bland kontorsarbetare. Medan faktorer som övervikt och stress spelar en betydande roll är det viktigt att erkänna att en mängd olika element bidrar till detta problem.

För att minska ländryggssmärta på arbetsplatser bör arbetsgivare prioritera ergonomiska arbetsmiljöer, uppmuntra fysisk aktivitet och erbjuda resurser för hantering av stress. Dessutom kan individer vidta åtgärder för att behålla en hälsosam vikt och utöva god hållning.

Genom att heltäckande ta itu med riskfaktorerna förknippade med ländryggssmärta kan vi skapa friskare och mer produktiva arbetsmiljöer för stillasittande kontorsarbetare. Att lyfta fram helheten och hur arbetsgivare och arbetstagare bör jobba tillsammans för att skapa bästa förutsättningarna för att må bra på och utanför jobbet är något vi är noga med under våra ergonomiutbildningar. Ergonomi handlar om så mycket mer än enbart en bra stol eller ett bord som går att höja och sänka!

Länk till artikeln: https://www.researchgate.net/publication/326648677_Risk_Factor_Analysis_in_Sedentary_Office_Workers_with_Low_Back_Pain