Följer du lagen? En kort introduktion till Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen

Som arbetsgivare är det mycket att hålla reda på! Det är regler kring företaget, bokföring och så klart kring arbetsmiljö. De flesta har hört om att det finns en lag som reglerar hur arbetsmiljön ska vara beskaffad, och det just arbetsmiljölagen (1977:1160) som det här inlägget handlar om.

I texten nedanför har jag plockat ut ett par viktiga stycken som du behöver känna till samt adderat några tankar kring vad det innebär i praktiken. Det skall dock poängteras att lagen innehåller 9 kapitel och denna text fokuserar på cirka 1 procent av den. Hoppas du finner informationen nödvändig… oavsett är det ändå krav på att du har kunskap om vad lagen säger.

Skrämselpropagandan…

Vad händer om du bryter mot arbetsmiljölagen då? Om arbetsmiljöverket efter en inspektion anser att ditt företag har en brist i arbetsmiljön som är belagd med sanktionsavgift så får du information om det och behöver betala avgiften (och så klart åtgärda bristen). Har du däremot brutit mot arbetsmiljölagen är påföljderna böter eller fängelse i sex år beroende på vilket brott det gäller och hur omständigheterna sett ut. Ditt företag kan även bli dömd en så kallad företagsbot som idag uppgår till lägst 5 000 kronor och högst 10 miljoner kronor.

”2 kap. Arbetsmiljöns beskaffenhet”

1 § Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.

I korta drag betyder det att du som arbetsgivare skall se till att anpassa arbetsplatsen till dom som jobbar på den, inte tvärt om. För att ta ett exempel kring den fysiska arbetsmiljön om du jobbar på kontor bör du bör ha en arbetsstation som kan ställas in efter dig. Det betyder att du ska ha en bra stol (många glömmer detta och har kanske en stol med för högt eller för lågt ryggstöd), ett höj och sänkbart skrivbord (alla är ju inte lika långa) och dina skärmar bör kunna justeras vertikalt. Dessutom bör du kunna ha ett antal olika tangentbord och möss att testa för att se vilken som passar dig bäst (precisionsarbete med fel redskap kan leda till smärta i axlar och arm)… det skadar inte att du även fått hjälp att ställa in arbetsstationen så att den anpassas efter just dig.

”3 kap. Allmänna skyldigheter”

1 a § Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Här vet vi att det många gånger brister ute på arbetsplatser. Som anställd är det lätt att ibland skylla allt på arbetsgivaren och glömma sitt egna ansvar på arbetsplatsen. För att skapa samverkan brukar vi se till att följande saker finns på plats:

  • Hur arbetsmiljöarbetet ska gå till skall finnas dokumenterat (mer om det nedanför)
  • Det skall finnas en ansvarig för arbetsmiljöarbetet som kan ta in feedback från personalen och förmedla detta till ledningsgrupp, och även återkoppla däremellan.
  • Arbetsmiljöarbetet bör präglas av systematik, och med det menar vi att det skall finnas regelbundna skyddsronder/riskanalyser/genomgångar av arbetsplatsen. Dessa skall dokumenteras på samma sätt varje gång och följas upp. Företaget bör även jobba med handlingsplaner där förbättringspunkter noteras och både en ansvarig person utses samt ett datum för uppföljning sätts. Handlingsplanerna bör finnas tillgängliga centralt så att samtlig personal kan se vad som händer.
  • Samtlig personal, både anställda och ledning, bör genomgå en ergonomiutbildning. För att få genomslag av ert arbetsmiljöarbete bör det finnas en samsyn kring ämnet samt att alla begrepp bör vara förankrade hos samtliga. Annars finns risken att en sån trivial sak som kommunikationen mellan olika parter ställer till problem.
  • Till sist bör arbetsmiljön lyftas regelbundet och budskapet bör vara att det handlar om den enskilde individens välmående, och att vi enbart når perfektion om alla ställer upp oh hjälper till.

Dokumentation, dokumentation, dokumentation!

Om vi skriver ner saker är det större chans att det blir gjort! Det är även svårt att gå tillbaks och se om vi faktiskt har gjort det vi sa att vi skulle göra, eller om vi fått effekt. Dessutom är det så (och det är inte många som vet) att om ditt företag har 10 eller fler anställda måste du ha dokumentation på allt. Det inkluderar till exempel arbetsmiljöpolicy, rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet, rutiner och blanketter vid tillbud och så vidare. Se alltså till att du har saker på papper (eller i datorn)!

Referenser

Arbetsmiljölagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160

Arbetsmiljöverket, företagsbot: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/boter-straff-och-sanktionsavgifter/foretagsbot/

Arbetsmiljöverket, sanktionsavgift: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/boter-straff-och-sanktionsavgifter/sanktionsavgifter/

Bolagsverket: https://www.bolagsverket.se/foretag/aktiebolag/lagarforaktiebolag.815.html

Forbes: https://www.forbes.com/sites/markmurphy/2018/04/15/neuroscience-explains-why-you-need-to-write-down-your-goals-if-you-actually-want-to-achieve-them/?sh=4294f7cd7905

Occupational Neurology (Volume 131) (Handbook of Clinical Neurology, Volume 131) – Chapter 23, Upper-extremity and neck disorders associated with keyboard and mouse use

Åklagarmyndigheten: https://www.aklagare.se/om-brottsligheten/olika-brottstyper/arbetsmiljobrott/